ماه: بهمن ۱۳۹۶

اشتباهات رایج در اسکرام

اشتباهات رایج در اسکرام

پیاده سازی متد اسکرام برخلاف سادگی متد، خیلی دشوار است. این متد به شدت شکننده بوده و در صورت customize شدن یا چشم پوشی از مراحل و اصول در نظر گرفته شده می‌تواند بشدت مضر باشد. همانطور که قبلا هم گفتم این متد تجربی بوده و هر نکته‌ای در آن مهم است و برای رفع مشکل خاصی در نظر گرفته شده است. چند مورد از اشتباهات رایج یا رفتارهای بدی که در تیم‌های اسکرام اتفاق می‌افتد در ادامه ذکر شده…

بیشتر Read More

وظایف اسکرام مستر و مالک محصول

وظایف اسکرام مستر و مالک محصول

تیم اسکرام متشکل از ۳ نقش  scrum master، Product owner و development team می‌باشد. همانند روش‌ها و متدلوژی‌های قدیمی نقش Project manager به صورت یک نقش مستقل در این متد تعریف نمی‌شود. نگاشت Project manager با اسکرام مستر یا مالک محصول اشتباه است، وظایف project manager در اسکرام توسط ۳ نقش اصلی گفته شده پوشش داده می‌شود و بین سه نقش تقسیم شده است. اسکرام مستر مسئول آموزش اسکرام و اطمینان از درک کامل و اجرای آن در سازمان می‌باشد….

بیشتر Read More

Definition Of Done

Definition Of Done

DOD یک چک لیستی از فعالیتهای ارزشمند مورد نیاز برای یک پروژه می‌باشد که معمولا معیارهای کلی که در تمام user story ها و taskهای یک پروژه دخیل است در این مستند آورده می‌شود و معیارهایی که خاص یک task می‌باشد در قالب Acceptance Criteria در داخل آن task مربوطه نوشته می‌شود. اگر این مستند خوب نوشته شود هم باعث تسریع در روند پروژه می‌شود و هم باعث بالا بردن کیفیت کد و پروژه ها می‌شود. چون در این شرایط…

بیشتر Read More